Simplex Responsive Template

Koła zainteresowań

Jesteśmy ciekawi świata, chętnie rozwijamy swoje talenty i zainteresowania. Uczęszczamy na zajęcia dodatkowe, należąc do różnych kół zainteresowań.

Chór szkolny

Chór szkolny – instruktor: p. Grzegorz Kornacki. Chór szkolny istnieje od 1989 roku. Należą do niego uczniowie klas IV-VII. Chórzyści swoimi występami uświetniają większość uroczystości szkolnych: Święto Edukacji, Święto Niepodległości 11 Listopada, Jasełka, Święto Patrona, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego, a także niektóre gminne i parafialne. Corocznie biorą udział w Kolędobraniu organizowanym przez Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji.
W mniejszych zespołach członkowie chóru reprezentują szkołę w różnych powiatowych i ponadpowiatowych przeglądach i konkursach wokalnych, zawsze zajmując w nich czołowe miejsca.

Szkolne Koło Zdrowego Malucha

Szkolne Koło Zdrowego Malucha rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2014/2015. Należą do niego uczniowie klas I-III. Opiekunkami są: p. Agnieszka Jagiełło, p. Małgorzata Mikołajuk, p. Renata Krasucka, p. Anna Różyk i p. Magdalena Skubiszewska – Kułak.
Celem działalności koła jest kształtowanie u dzieci postaw tolerancyjnych i wrażliwości w kierunku niesienia pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

W Zespole Szkół w Czemiernikach istnieje Klub Historyczny im. Armii Krajowej, który wchodzi w skład struktur Światowego Związku Żołnierzy AK. Należą do niego uczniowie klas ósmych. Rozpoczął swoją działalność w 2010r. i jest jednym z wielu tego typu klubów w Polsce. Ma on na celu przekazywanie młodzieży wiedzy o losach Polski i Polaków w czasie II wojny światowej oraz działaniach Polskiego Państwa Podziemnego i jego siłach zbrojnych. Ma też za zadanie krzewienie wśród uczniów świadomości narodowej i patriotycznej, a także kształtowanie postaw obywatelskich.
Opiekunem Klubu jest p. Beata Kublicka

Koło szachowe

Koło szachowe prowadzone jest w klasie II b przez p. M. Mikołajuk. Jest ono kontynuacją realizacji projektu „ Edukacja przez szachy w szkole”. W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczą się podstaw gry w szachy.
Od roku szkolnego 2017/2018 istnieje koło dla klas starszych uczniów szkoły podstawowej, które prowadzi p. Ewa Sokół. Raz w tygodniu odbywają się zajęcia, podczas których dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, a także ukierunkowane są na własny sposób myślenia.

Koło Wychowania Komunikacyjnego - BRD

Celem koła BRD jest podnoszenie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczniów naszej szkoły w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową oraz uświadomienie młodzieży zagrożeń, jakie wynikają z uczestnictwa w ruchu drogowym. Koło BRD powstało również z myślą o uczniach uzdolnionych, chcących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z ruchu drogowego, pozwala przygotować ich do konkursów o tematyce BRD - Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Atrakcyjność zajęć koła wychowania komunikacyjnego gwarantują różnorodne formy pracy, takie jak: gry i zabawy ruchowe, prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznej jazdy rowerem po miasteczku ruchu drogowego i po rowerowym torze przeszkód, praktyczne rozwiązywanie testów interaktywnych, ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych i sprzętu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Opiekunami w roku szkolnym 2022/2023 są: p. Justyna Misiejuk i p. Sylwia Filipek.