Simplex Responsive Template

Koła zainteresowań

Jesteśmy ciekawi świata, chętnie rozwijamy swoje talenty i zainteresowania. Uczęszczamy na zajęcia dodatkowe, należąc do różnych kół zainteresowań.

Chór szkolny

Chór szkolny – instruktor: p. Grzegorz Kornacki. Chór szkolny istnieje od 1989 roku. Należą do niego uczniowie klas IV-VII. Chórzyści swoimi występami uświetniają większość uroczystości szkolnych: Święto Edukacji, Święto Niepodległości 11 Listopada, Jasełka, Święto Patrona, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego, a także niektóre gminne i parafialne. Corocznie biorą udział w Kolędobraniu organizowanym przez Radzyński Ośrodek Kultury i Rekreacji. W mniejszych zespołach członkowie chóru reprezentują szkołę w różnych przeglądach i konkursach wokalnych. Sukcesy z ostatnich lat:

Koło przyrodnicze

Do koła należą uczniowie klas IV – V. Głównym celem jego działalności jest rozwijanie wśród dzieci zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy – powiatu radzyńskiego, woj. lubelskiego oraz Polski, tradycji i kultury narodowej, piękna ojczystej przyrody. Zajęcia mają charakter popularnonaukowy (poświęcone są przygotowaniom do konkursów, rajdów, omówieniu wybranych zagadnień krajoznawczych), a także ćwiczeniowo - praktyczny (przekładanie wiedzy teoretycznej na ćwiczenia praktyczne w postaci określania azymutu, odległości w terenie, kierunków na mapie, udziału w marszach na orientację).
Opiekunem koła przyrodniczego jest p. Ewa Kozak

Szkolne Koło Zdrowego Malucha

Szkolne Koło Zdrowego Malucha rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2014/2015. Należą do niego uczniowie klas I-III. Opiekunkami są: p. Małgorzata Mikołajuk, p. Lucyna Skubisz, p. Renata Krasucka i p. Agnieszka Jagiełło.
Celem działalności koła jest kształtowanie u dzieci postaw tolerancyjnych i wrażliwości w kierunku niesienia pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej

W Zespole Szkół w Czemiernikach istnieje Klub Historyczny im. Armii Krajowej, który wchodzi w skład struktur Światowego Związku Żołnierzy AK. Należą do niego uczniowie klas siódmych i gimnazjalnych. Rozpoczął swoją działalność w 2010r. i jest jednym z wielu tego typu klubów w Polsce. Ma on na celu przekazywanie młodzieży wiedzy o losach Polski i Polaków w czasie II wojny światowej oraz działaniach Polskiego Państwa Podziemnego i jego siłach zbrojnych. Ma też za zadanie krzewienie wśród uczniów świadomości narodowej i patriotycznej, a także kształtowanie postaw obywatelskich.
Opiekunem Klubu jest p. Beata Kublicka

Koło szachowe

Koło szachowe jest prowadzone w klasie III a przez p. M. Mikołajuk. Jest ono kontynuacją realizacji projektu „Edukacja przez szachy w szkole”. W roku szkolnym 2017/18 zajęcia odbywają się raz w tygodniu, uczestniczą w nim wszyscy uczniowie klasy III a, którzy nauki gry w szachy uczą się już trzeci rok.
Od roku szkolnego 2017/18 istnieje również koło szachowe dla klas starszych szkoły podstawowej, które prowadzi p. Ewa Sokół. Podczas zajęć dzieci poznają podstawy i taktykę gry w szachy, a także ukierunkowane są na własny sposób myślenia.

Szkolne Koło Strzeleckie

Do Szkolnego Koła Strzeleckiego należy 11 uczniów z klas gimnazjalnych, zarówno tych, którzy rozwijają swoje umiejętności od kilku lat, jak i nowe osoby, chcące rozpocząć swoją przygodę z tą dziedziną. Koło strzeleckie ma za zadanie kształtować cechy charakteru i postawy ucznia związane z dyscypliną i samokontrolą oraz zasady sportowej rywalizacji podczas treningów i zawodów. Celem działalności jest popularyzacja strzelectwa oraz stałe podnoszenie poziomu szkolenia strzeleckiego koła.
W realizacji tych założeń pomocny jest sprzęt treningowy, do którego należą trzy karabiny pneumatyczne oraz jeden pistolet pneumatyczny.
Opiekunami koła są: p. Anna Pogorzelska – Zdunek, p. Krzysztof Badziak i p. Justyna Misiejuk