Simplex Responsive Template

Organizacje

W naszej szkole działają różne organizacje. Uczymy się gospodarności, samorządności oraz pomagamy innym.

Szkolny Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski to najliczniejsza organizacja zrzeszająca uczniów. Bierze ona aktywny udział w życiu szkoły. Corocznie z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczamy kwiaty nauczycielom i pracownikom szkoły. W listopadzie odbywa się Dyskoteka Andrzejkowa, podczas której organizowana jest zbiórka suchych produktów żywnościowych oraz działa kafejka, w której można zakupić ciasto i napój. Rodzice i uczniowie chętnie włączają się w akcję, przynosząc ciasta własnej produkcji. Dochód z Andrzejek zawsze przeznaczany jest na pomoc charytatywną. Walentynki to również inicjatywa Szkolnego Samorządu – uczniowie mogą przekazać listy i upominki swoim sympatiom w Dniu Zakochanych. Włączamy się też do organizacji zabawy choinkowej (dekoracja sali oraz konkursy z nagrodami). Dzięki pomysłowości SzSU uczniowie wesoło i kolorowo bawią się w Pierwszym Dniu Wiosny.
Samorząd Uczniowski corocznie bierze udział w licznych akcjach charytatywnych. Od października w szkole sprzedawane są kalendarzyki w ramach akcji „Pomóż i Ty - Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych” – zbieramy fundusze na pomoc podopiecznym fundacji. W listopadzie i grudniu włączamy się do zbiórki pieniędzy na „Górę Grosza”, pomagając rodzinnym domom dziecka. Co roku uczniowie naszej szkoły wspierają również, jako wolontariusze, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Skład Zarządu SzSU w roku szkolnym 2017/2018:

Opiekunkami Szkolnego Samorządu Uczniowskiego są: p. Elżbieta Łucek, p. Anna Lejczyk, p. Ewa Sokół, p. Justyna Misiejuk, p. Tatiana Kaznadziej, p. Maria Ostaszewska i p. Anna Mitura.

Szkolna Kasa Oszczędności


Do SKO należą uczniowie klas I – VII.
Działalność SKO pozwala na:
- upowszechnianie świadomego i systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
- popularyzowanie wiedzy ekonomicznej i przyzwyczajanie dzieci do korzystania z usług bankowych,
- promowanie wśród uczniów dobrych nawyków w zakresie stosowania oszczędności w życiu codziennym.
Szkolna Kasa Oszczędności współpracuje z Bankiem Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim (Oddział w Czemiernikach) i kolejny już rok przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym. Talenty dodajemy” w ramach programu TalentowiSKO, którego głównym celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie przedsiębiorczości i zaradności życiowej.
Przez cały rok prowadzone jest współzawodnictwo międzyklasowe w systematycznym oszczędzaniu pieniędzy „Miesięczna złotówkomania”, jak również organizowane są różne akcje, zbiórki i konkursy. Członkowie SKO biorą też aktywny udział w wielu ogólnopolskich akcjach i zbiórkach charytatywnych oraz ogólnoszkolnych programach i konkursach. Ponadto SKOwicze wykazują się swoimi talentami i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i swoich klas.
Opiekunkami Szkolnego Koła SKO są p. Krystyna Król i p. Agnieszka Kurowska.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Członkami TPD są nauczyciele Zespołu Szkół w Czemiernikach. W ramach działalności statutowej organizacja wspiera dzieci z rodzin ubogich. Do naszych najważniejszych przedsięwzięć należy dofinansowywanie wycieczek oraz różnych imprez i konkursów organizowanych na terenie naszej szkoły oraz wieloletni udział w Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.
Opiekunkami Koła TPD są p. Dorota Stelmach, p. Agnieszka Kurowska, p. Jadwiga Niewęgłowska, p. Małgorzata Polak i p. Teresa Zdunek.Szkolne Koło CARITAS


Do koła należą uczniowie z klas IV – VII i gimnazjalnych. Głównym celem naszej działalności jest wspieranie osób potrzebujących pomocy, a działania koordynowane są przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Współpracujemy też z Fundacją Redempotoris Missio.


Najważniejsze przedsięwzięcia:
W akcje organizowane przez SK Caritas angażuje się cała społeczność naszej szkoły. Serca nasze są gorące.
Opiekunami koła są: p. Dorota Stelmach, p. Agnieszka Kurowska, p. Katarzyna Wierzbicka, p. Teresa Zdunek i ks. Michał Znój.

Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Celem działalności SKKT jest przede wszystkim rozwijanie wśród jego członków oraz innych uczniów szkoły zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania Polski, jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy. Ponadto uczestnicy poznają zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, podnoszą swoją sprawność fizyczną i aktywnie wypoczywają w kontakcie z przyrodą. Czemiernickie koło jest najliczniejszą organizacją w rejonie radzyńskim. Uczestnicy imprez turystycznych otrzymują każdorazowo pamiątkowe znaczki. Odnoszą wiele sukcesów w corocznych marszach na orientację i rajdach organizowanych w powiecie, rejonie, a nawet województwie.
Opiekunami SKKT w naszej szkole są: p. Tomasz Sobieszek, p. Adam Kurowski, p. Ewa Kozak, p. Mariusz Siwek, p. Krzysztof Badziak i p. Katarzyna Wierzbicka.

2012:

2016/2017:

Związek Harcerstwa Polskiego

Do 13 Drużyny Harcerskiej im. Karola Chodkiewicza należy 36 harcerzy i harcerek z klas VII szkoły podstawowej i II - III klas gimnazjalnych. Celem naszego działania jest kształtowanie osobowości człowieka i jego rozwoju intelektualnego, społecznego, duchowego i fizycznego, opartego na tworzeniu więzi międzyludzkich. Podczas zbiórek: propagujemy właściwe sposoby spędzania wolnego czasu, rozbudzamy wrażliwość na krzywdę i niedolę innych ludzi poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych, pogłębiamy szacunek dla osób starszych, zdobywamy umiejętność udzielania pierwszej pomocy, kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie. Rozwijamy umiejętności współdziałania w grupie, planowania i organizowania pracy w drużynie i zastępie, poszanowanie tradycji lokalnych.
Wspieramy samorozwój harcerzy poprzez: Opiekunem drużyny jest p. Jolanta Karwowska - Nowak

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody

Do Szkolnego Koła LOP należy 84 uczniów z klas IV-VII szkoły podstawowej i II-III klas gimnazjalnych. Celem naszego działania jest upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i występowanie z inicjatywami obejmowania ochroną gatunków roślin i zwierząt, tworów przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego. Dla osiągnięcia naszych celów organizujemy konkursy, olimpiady akcje, happeningi i wycieczki o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.
Propagujemy ideę ochrony przyrody poprzez wyświetlanie filmów przyrodniczych, urządzanie kącików ochrony przyrody, redagowanie gazetek ściennych, wygłaszanie referatów o tematyce ekologicznej oraz prenumeratę czasopism o tematyce ekologicznej.
Utrwalamy humanitarną postawę wobec zwierząt poprzez przygotowanie karmników, budek lęgowych dla ptaków, dokarmianie zwierząt zimą, a także opiekę nad hodowlami szkolnymi. Prowadzimy praktyczne działania na rzecz ochrony środowiska w domu i w szkole. Segregujemy odpady w szkole i w domu, zbieramy surowce wtórne (baterie i korki plastikowe). Opiekujemy się roślinami w klasopracowniach. Prowadzimy inwentaryzacje gniazd bociana białego na terenie gminy Czemierniki. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska i promocji zdrowia.
Opiekunkami SK LOP są: p. Jolanta Karwowska – Nowak, p. Ewa Kozak i p. Anna Witek-Kondrat.

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolne Koło PCK jest organizacją skupiającą uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej i klasy II-III gimnazjalnych. Jej działalność ma charakter akcyjny, opierający się na współpracy z Rejonowym Zarządem PCK w Radzyniu Podlaskim. Staramy się realizować podstawowe zadania statutowe PCK, czyli pracę na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocję idei niesienia bezinteresownej pomocy. Bierzemy udział w akcjach pozaszkolnych, a także organizujemy własne. Elementy działalności opiekuńczej, podstawy pierwszej pomocy i oświaty zdrowotnej, jak i wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, które realizuje szkolne koło, pozwalają na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, potrafiących reagować na cierpienia, umiejących współżyć w grupie rówieśniczej i społeczeństwie.
Zarząd Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2017/2018
SK PCK prowadzą: opiekun p. Anna Kawecka-Sikorska oraz p. Edyta Kaznowska, p. Aneta Gmitruczuk, p. Małgorzata Urbańczyk-Pluta, p. Anna Pogorzelska-Zdunek, p. Justyna Misiejuk.

Towarzystwo Przyjaciół Seminarium

Członkowie TPS w ciągu roku otaczają modlitwą kleryków, diakonów oraz kapłanów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Modlą się również o powołania do służby w Kościele i misyjne. Przygotowują jasełka, włączają się w nabożeństwa wielkopostne (Droga Krzyżowa), rekolekcje adwentowe i rekolekcje ewangelizacyjne, przygotowują oprawę Mszy Św. i uroczystości parafialnych, chętnie włączają się w akcje charytatywne.
Opiekunami koła są: ks. Michał Znój, p. Agnieszka Kurowska, p. Dorota Stelmach, p. Katarzyna Wierzbicka.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 swoją działalność w naszej szkole rozpoczęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Jej celem jest propagowanie szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.
Do podstawowych zadań MDP należy m.in.:
a) udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
b) podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
c) organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.,
d) rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,
e) podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP,
f) działalność wolontariacka.
Aktywnie w drużynie działa ok. 20 osób (chłopcy i dziewczęta).
Opiekunami drużyny są:
p. Justyna Misiejuk
p. Mariusz Siwek
p. Konrad Łabęcki
Wspiera nas komendant gminny ZOSP RP p. Wiesław Wadowski.