Simplex Responsive Template

Ogłoszenia

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2020/2021


Poniżej linki do list:

Pracę rozpoczyna Gminne Publiczne Przedszkole w Czemiernikach

Od jutra - 6 maja - pracę rozpoczyna Gminne Publiczne Przedszkole w Czemiernikach. Do przedszkola przyjęte będą wyłącznie te dzieci, których oboje rodzice pracują.

Poniżej linki do dokumentów regulujących zasady pracy przedszkola w czasie pandemii koronawirusa:

List otwarty Dyrektora Zespołu Szkół w Czemiernikach do Redakcji Tygodnika "Wspólnota Radzyńska" w odpowiedzi na nierzetelny artykuł zatytułowany "Ranking miejsc przyjaznych edukacji", który ukazał się w nr. 18 gazety (5 -11 maja 2020r.)


Tekst oryginalny listu w formacie .doc

Pan Marek Pietrzela
Redaktor Tygodnika Wspólnota Radzyńska
Rzetelny ranking - nierzetelna informacja!
Drogi Panie redaktorze! W ostatnim numerze Tygodnika ,,Wspólnota Radzyńska" zamieszczony został artykuł na temat rankingu miejsc przyjaznych edukacji - tytuł "Czemierniki na szarym końcu...." W zamieszczonej tabeli rankingu zauważyłem, że za Gminą Czemierniki znalazła się inna Gmina - bliżej "szarego końca". Szkoda , że to my zostaliśmy "wyróżnieni" w tytule. Szkoda też, że Pan redaktor o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji poprosił jedynie dyrektora szkoły w Rokitnie. Dyrektorom Zespołu Szkół w Czemiernikach nie zadano żadnych pytań. Czytelnicy gazety otrzymali jasny, ale niestety nieprawdziwy przekaz, że Gmina Czemierniki jest najgorsza w naszym rejonie. Co pomyślą sobie o tym włodarze gminy Czemierniki, mieszkańcy, rodzice uczniów i dzieci z przedszkola czy nauczyciele? Ranking przecież nie kłamie, przekazuje dane (liczby). Z tym się nie dyskutuje. ALE NALEŻY TE LICZBY ODPOWIEDNIO INTERPRETOWAĆ! Wystarczyło poprosić o wyjaśnienie, komentarz kogoś, kto ma wiedzę na ten temat - tak jak to miało miejsce w przypadku gminy Rokitno. Skoro tak się nie stało, pozwolę sobie przytoczyć kilka argumentów, które, jak mi się wydaje, rzucą więcej światła na przedstawiony ranking i przytoczone informacje . 1.- kategoria rankingu -,, dobry start "- to liczba dzieci 3-4 letnich w przedszkolu . Pozycja Gminy 1737- dziwnie daleko, na szczęście nie ,,szary koniec". Ilość dzieci 3-4 letnich w przedszkolu w Czemiernikach nie jest imponująca - od 40 do 46, ale więcej ich po prostu nie ma. Tyle się urodziło. W latach 2017 -18 władze gminy podjęły starania i wybudowały nowoczesny obiekt przedszkolny na 90 miejsc, co w pełni zabezpiecza potrzeby gminy. W roku 2018 obiekt został oddany do użytku. Jest w nim 75 dzieci - wszystkie dzieci zostały przyjęte. W związku z tym, że posiadamy wolne miejsca, do przedszkola przyjmowane są również dzieci spoza naszej gminy. Przedszkole jest nowoczesne, świetnie wyposażone - tablica interaktywna, 4 duże sale, gabinet logopedyczny, aneks kuchenny, jadalnia, doświadczona kadra, itp. Ci, którzy je oglądali lub kontrolowali twierdzą, że jest najładniejsze i najlepiej wyposażone w powiecie radzyńskim. Jednak ranking tego nie potwierdza- czyżby ktoś o czymś zapomniał lub coś przeoczył? 2.- kategoria - ,,wyrównywanie nierówności". Tu również dość niska pozycja 1917, ale nie na ,, szarym końcu"(dużo szkół z naszego rejonu zajęło niższe lokaty). Pod uwagę brane były (jak dobrze odczytałem) wyniki sprawdzianu szóstoklasisty (ostatni odbył się w 2016 roku) , oraz ilość (wyniki) uczniów mających podobne oceny? I TUTAJ UWAGA NAJWAŻNIEJSZA! Do Zespołu Szkół w Czemiernikach w latach, które obejmował ranking (2017 - 2019) uczęszczali uczniowie do szkoły podstawowej i gimnazjum z terenu gminy Czemierniki i z terenu całego województwa lubelskiego. Gimnazjum w Czemiernikach od samego początku istnienia, prowadziło tzw. KLASY GIMNAZJALNE PRZYSPOSABIAJĄCE DO PRACY PRZY OŚRODKU SZKOLENIA I WYCHOWANIA OHP W RADZYNIU PODLASKIM. Uczęszczali tu uczniowie mający ogromne problemy w nauce i zachowaniu z obszaru całego naszego województwa. W tych latach do Gimnazjum w Czemiernikach uczęszczało od 220 do 180 uczniów, z tego w klasach „zawodowych" uczyło się około 100. Dla tych uczniów samo ukończenia szkoły było sukcesem, a otrzymanie oceny dopuszczającej marzeniem. W takich warunkach RÓŻNICE W OCENACH UCZNIÓW tych z Czemiernik i tych z klas „zawodowych" były ogromne. Fundacja, która tworzyła ranking, na pewno o tym nie wiedziała - ich interesowały liczby, ale byłem przekonany, że redakcja Tygodnika Wspólnota miała tego świadomość. 3.- ostatnia kategoria - ,,wyniki egzaminów gimnazjalnych", która stawia Czemierniki na ,,szarym końcu". Jeszcze raz dodam. DO GIMNAZJUM W CZEMIERNIKACH UCZĘSZCZALI UCZNIOWIE Z KLAS PRZYSPOSABIAJĄCYCH DO PRACY Z OHP W RADZYNIU PODLASKIM. To były integralne (do 2019r.) klasy wchodzące w skład Gimnazjum w Czemiernikach. Wyniki tych uczniów uzyskiwane na egzaminie gimnazjalnym i wyniki uczniów z klas w Czemiernikach, składały się na całość wyników Gimnazjum. W ostatnich latach na ogólną liczbę przystępujących do egzaminu uczniów naszego Gimnazjum 40% - 50% stanowili uczniowie z klas zawodowych (OHP). To świadczy, jak ogromny wpływ na wyniki szkoły mieli uczniowie z tych klas. Dla większości z nich najważniejsze było ukończenie szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu nie miały dla nich znaczenia. Ważne było przystąpienie do egzaminu (bo to był warunek konieczny do ukończenia gimnazjum), a po 10 - 15 min. opuszczali salę egzaminacyjną - po zakodowaniu swoich prac. Uczniowie z klas w Czemiernikach uzyskiwali naprawdę dobre wyniki na egzaminie. Poniżej zamieszczam dowód na to stwierdzenie . Rok 2018/19 Egzamin gimnazjalny. - j. polski kl.zawodowe : 27,8% - kl. w Czemiernikach - 67,3% : powiat-62,3%, woj.-64,2% - historia i wos kl. zawodowe:33,2% - kl. w Czemiernikach- 55%: powiat- 55%. woj.- 58,6% - matematyka kl.zawodowe :16,5% - kl. w Czemiernikach - 38,8% : powiat- 38%, woj. -42,5% - przedmioty przyrodnicze kl. zawodowe :27,4%- kl. w Czemiernikach-52,7%: powiat-46,1%, woj.-48,8% - j. obce (angielski i rosyjski) kl. zawodowe:25%- kl. w Czemiernikach- 65,5% :powiat - 58,5%, woj.-65,8% Wyniki świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu uczniów z Czemiernik. Niestety, jestem zmuszany prawie corocznie do tłumaczenia na forum Waszego Tygodnika słabych wyników naszego gimnazjum. Już myślałem, że to się skończyło, niestety ponownie zmusiliście mnie do zabrania głosu. A wystarczyło zadzwonić i poprosić o wyjaśnienia lub komentarz do rankingu! Dla rzetelnej informacji, dla mieszkańców Czemiernik i Gminy Czemierniki, dla nauczycieli, dla władz Gminy oraz rodziców uczniów, którzy pewnie ze zdumieniem na twarzy, rosnącą irytacją czytali ten „rzetelny ranking". Z szacunkiem i poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach Ireneusz Kaczorek


Biblioteka szkolna

Informuję, iż od dnia 29.04.2020r. (środa) można korzystać z biblioteki szkolnej w godzinach 8:00-12:00. Przypominam o obowiązku posiadania maseczki i rękawiczek, jak też dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły. dyr. I.Kaczorek
Dyr. I. Kaczorek

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH
w postępowaniu rekrutacyjnym
do Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach
na rok szkolny 2020/2021


Link do listy dzieci zakwalifikowanych
Ostateczny termin składania wniosków to 15 maja 2020 roku.


Informacja!

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazuję uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej i Publicznego Gminnego Przedszkola w Czemiernikach w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania.
1.Forma i tryb realizacji zajęć w szkole:
 - zajęcia są realizowane na odległość z wykorzystaniem dostępnych technik informacyjnych,
 - platform www.epodreczniki.pl oraz WSiPnet,
 - materiały dostępne na stronach CKE i OKE,
 - materiały prezentowane w publicznej TV,
 - materiały wskazane przez nauczycieli.
2. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz innych zajęciach, będzie realizowany z uwzględnieniem równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia. Nauczyciele muszą uwzględnić aktualny plan lekcji danej klasy przy realizacji podstawy programowej danego etapu edukacyjnego. Zajęcia w każdym dniu tygodnia ( poniedziałek - piątek), w godz. 8.00 - 15.00, będą zróżnicowane, co wynika z planu lekcji oraz muszą uwzględniać możliwości psychofizyczne uczniów. Nauczyciele realizują kształcenie naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.
3. Postępy uczniów są monitorowane w oparciu o zapisy w e-dzienniku Librus. Uczeń i jego rodzic jest informowany o postępach w nauce w tym ocenach, przez nauczyciela danego przedmiotu, za pośrednictwem e-dziennika. Koordynatorem wszystkich działań nauczania na odległość w danej klasie, jest wychowawca klasy.
     Nauczyciel danego przedmiotu dokonuje oceny pracy ucznia w przypadku :
- odpowiedź ustna , bezpośredni kontakt z uczniem ( wideo - konferencja)
- praca pisemna , odesłana przez ucznia i sprawdzona przez nauczyciela
- aktywność ucznia, potwierdzona zapoznaniem się ze wskazanym materiałem określonym przez nauczyciela i dającym podstawę do oceny pracy ucznia.
4. Dokumentowanie wszystkich działań nauczyciela, odbywa się w oparciu o zapisy w e-dzienniku. Zakładka ,,Dziennik" - prace domowe. Tam dokumentujemy pracę dla danej klasy z danego przedmiotu.
5. Nauczyciele , określają źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć , w tym materiały w postaci elektronicznej , z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
6. Uczniowie i rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia , każdego dnia tygodnia (oprócz sobót i niedziel), w godz. 8.00-15.00, poprzez e- dziennik lub drogą telefoniczną( po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem).
7. W przypadku wychowania przedszkolnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczyciele poprzez kontakt telefoniczny z rodzicami dzieci i uczniów , informują ich o dostępnych materiałach i możliwościach ich realizacji przez dzieci i uczniów w domu.
Dyr. Ireneusz Kaczorek

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2020/2021

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Czemiernikach w roku szkolnym 2020/2021
 2. Harmonogram rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych
 3. Karta dziecka sześcioletniego
 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole, innej formy wychowania przedszkolnego
 5. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej spoza obwodu szkoły
 6. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej dziecka z obwodu szkoły

Przekaż 1% podatku


Szczegóły

Zumba dla dzieci i młodzieżyOFERTA WYPOCZYNKU

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje z dopłatą 750 zł/osobę wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub rentą) w KRUS.
1.	Lokalizacja i terminy turnusu:
Ośrodek „U JĘDRKA I HANI” 34-500 Zakopane, os. Rybkówka 1  
   14 - 23 stycznia 2020r.

2.	Warunki uczestnictwa:
	wiek uczestnika: 9 – 16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu);
	aktualna legitymacja szkolna;
	wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz oświadczenia (wg. wzoru)
	oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika;
	potwierdzenie dokonania wpłaty 550 zł na konto w Banku Zachodnim WBK SA
nr: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 
Tytułem: wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek zimowy

	uczniowie, których rodzice nie są objęci ubezpieczeniem KRUS mogą skorzystać 
z oferty za odpłatnością 1300 zł

3.	Gwarantujemy:
	wyżywienie (pięć posiłków dziennie oraz zakwaterowanie w pokojach 2, 3, 4 osobowych z łazienkami;
	opiekę kadry pedagogicznej, medycznej oraz przewodnika górskiego;
	atrakcyjny program turystyczny (Gubałówka, Dolina Kościeliska, Chochołów (Aqua Park), Krupówki, Wielka Krokiew, Muzeum Kornela Makuszyńskiego, itp.);
	atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i sportowy;
	transport autokarami w obie strony, a także ubezpieczenie NNW.


Zapisy w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada. 

Wypełnione dokumenty (do pobrania w sekretariacie) i potwierdzenie dokonania opłaty należy dostarczyć do sekretariatu do 3 grudnia.

Zaproszenia


Portal POLinfo.eu

Po wielu latach przygotowań, na bazie najlepszych światowych rozwiązań e-learningowych, wykorzystując infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu, który stawowi rozwinięcie zajęć PW Junior, a którego celem jest zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych. POLinfo.eu to przedsięwzięcie unikatowe na skalę światową, które łączy w sobie wiele elementów.
Dysponujemy tysiącami materiałów oraz linków do materiałów dotyczących przedmiotów ścisłych, które zostały przygotowane lub zweryfikowane przez ekspertów z wiedzą techniczną i są sukcesywnie umieszczane na portalu. Większość jest dostępna bezpłatnie przez całą dobę na POLinfo.eu.
Ponadto bazując na podstawie programowej opracowaliśmy autorskie zajęcia z przedmiotów ścisłych prowadzone przez Internet. Każdemu Juniorowi oferujemy możliwość skorzystania z zindywidualizowanego procesu pogłębiania wiedzy, dostosowanego do jego umiejętności i zaangażowania.
Każdy Junior pracuje w grupie rówieśników o podobnym poziomie wiedzy, może skorzystać z ogromnych zasobów materiałów, jak również indywidualnie skonsultować się z prowadzącymi zajęcia. Dzięki Internetowi może korzystać z oferty portalu niezależnie od miejsca, w którym przebywa. Te wszystkie czynniki zdecydowanie poprawiają efektywność Jego edukacji.
Jednym z celów naszego portalu jest również wspieranie, tak ważnego w dzisiejszych czasach, mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Chcemy wskazać młodym osobom, gdzie mogą znaleźć sprawdzone i wartościowe informacje, a także uświadomić im, jakie konsekwencje niesie za sobą ich aktywność w sieci.
Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia przez Internet na rok akademicki 2019/20.
Dotychczasowe 7 edycji naszych zajęć na PW pokazało niesamowitą kreatywność i aktywność młodzieży. Jesteśmy pewni, że dzięki pracy zespołowej nasze dzieci w przyszłości stworzą wynalazki, które odniosą światowy sukces. Jednakże POLinfo.eu to przede wszystkim dobra zabawa i nowe doświadczenia.
Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej: www.polinfo.eu
Prezentacja projetu: kliknij Pomagamy rozwijać potencjał Juniorów

XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian

Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach oraz Prezes Czemiernickiego Towarzystwo Regionalnego zapraszają na XIV Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji Marianny Bocian dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który odbędzie się 11 maja 2019 roku o godz. 900 w Zespole Szkół w Czemiernikach.

Regulamin konkursu
Karta złoszenia

"Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Czemiernikach"

Linki do portalu parafii z informacjami o projekcie:
http://czemierniki.parafia.info.pl
http://kosciol-czemierniki.pl

Rekrutacja do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas I w Zespole Szkół w Czemiernikach w roku szkolnym 2019/2020

Dokumenty do pobrania:

Bezpłatne zajęcia fitness

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 stycznia 2019 roku rozpoczynamy bezpłatne zajęcia fitness dla mieszkańców gminy Czemierniki. Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół w Czemiernikach w każdy czwartek w godzinach 1730 – 1900.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
Wójt Gminy Czemierniki oraz Dyrektor Zespołu Szkół